Adatkezelési tájékoztató

Kérem figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (későbbiekben Tájékoztató) célja, hogy megismerhesse a Kiss Anna által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. A Tájékoztató́ rendelkezéseinek kialakításakor egészségügyi szolgáltatóként különös tekintettel figyelembe vettem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) foglalt rendelkezéseket.

 

 

Adatkezelési alapelvek

 • A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan mindig alkalmazásra kerülnek a jogszerűség, tisztességesség és az átláthatóság alapelvei;
 • Az Ön személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és nem használom fel azokat az Ön által jóvá nem hagyott, jogszabály által elő nem írt vagy jogos érdekemben nem álló célokra vagy ezen célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Érvényesítésre kerül az adatminimalizáció elve, azaz csak megfelelő és releváns adatokat gyűjtöm, amelyek legalább szükségesek a szolgáltatás nyújtásához;
 • Biztosítom a gyűjtött személyes adatok naprakészségét és pontosságát az ésszerűen elvárható mértékben;
 • A személyes adatok tárolásával kapcsolatosan biztosítom, hogy a szolgáltatás befejezését követően korlátozom a hozzáférést a személyes adatokhoz, amíg azok törölhetővé nem válnak az adatmegőrzési szabályok szerint;
 • Az adatbiztonságot megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítom, megelőzve így az adatvédelmi incidenseket.

 

Az adatkezelésben elsősorban az alábbi rendelkezések az irányadóak

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”);
 • Az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU);
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. (Eüav. tv.);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Az adatkezelés célja az Eüav. tv. 4. §-ban meghatározott célok, így különösen az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az érintett egészségi állapotának nyomon követése és a betegjogok érvényesítése. Személyes adatainak kezelése jogszabályi előírásokon is alapulhat és ezen esetben kötelezőnek minősül, ilyen jogszabályi kötelezettségek például a fent hivatkozott Eüav. tv. előírásai, illetve az adózási kötelezettségek teljesítése.

 

Adatkezelő megnevezése

Név: Kiss Anna egyéni vállalkozó (továbbiakban adatkezelő)

Székhely: 1036 Budapest, Evező utca 6. Fsz.1.

Adószáma: 67904121-1-40                                 

E-mail: pszichologus@kiss-anna.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszaimat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Kezelt adatok köre és az adatkezelés oka

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Fenntartja a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyről időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelés céljai

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • Tevékenység és adatkezelési cél: alap- és szakpszichoterápiás szolgáltatások nyújtása;
 • Jogalap: jogszabályi kötelezettség a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b), c) és f) pontjai szerint;
 • Kezelt adatok: tekintettel a pszichoterápiás tevékenység jellegére a személyes adatok rendkívül széles köre kezelhető, beleértve különösen a személyes adatok különleges kategóriáit;
 • Időtartama: Eüav. tv. rendelkezései alapján 30 évig;

 

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Személyes adatait kizárólag az Adatkezelő egyéni vállalkozó kezelheti.

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (számlázáshoz) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: Billingo Számlázóprogram

Elérhetőségi címe: billingo.huhello@billingo.hu

Az Adatkezelő nem továbbít külföldre adatot.

Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védem a részemre megadott adatokat és ezekkel az intézkedésekkel megelőzöm a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve az adatok elvesztését, tekintettel arra, hogy az Eüav. tv. előírja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá;

 • A papíron tárolt személyes adatokat biztonságos helyen, elzárva tartom.
 • A digitálisan tárolt személyes adatokat jelszóval és vírusvédelemmel ellátott számítógépen tartom.
 • A videókapcsolaton keresztül elérhető terápiával kapcsolatosan rögzítem, hogy a videó rögzítésre nem kerül, azt élőben nem nézi, nem hallja más, csak a kezelést végző terapeuta, így csak a kommunikációs csatorna tér el a személyes találkozótól, azonban gyakorlatilag az adatkezelés célja, jogalapja, a megőrzési idő, stb. változatlan.
 • Az internetes adattovábbítás jellegéből fakadóan nem garantálható a mindenre kiterjedő, incidensmentességet biztosító megoldás. A legmagasabb szintű adatvédelem garantálásáért ügyfeleim részére mindent megteszek, de az elektronikus adattovábbítással kapcsolatos felelősséget kizárom a lehető legszélesebb körben.
 • Az Önről felvett, a kezelés érdekében szükséges adatokat és azok továbbítását nyilvántartom. A feljegyzés tartalmazza az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját és a továbbított adatok körét.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos további tudnivalók

A személyes adatokat az érintett önként bocsájtja rendelkezésre az Adatfelvételi űrlap kitöltésével vagy közvetlen megkereséssel (e-mail, telefon). Az Adatkezelési hozzájárulása bármikor visszavonható a fenti elérhetőségeken, a visszavonása ellenére bizonyos adatokat a jogi kötelezettségek teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése céljából ezt követően is kezelhetem a szükséges ideig.

A személyes adatai kizárólag a jogszabályban meghatározottak, illetve az Ön hozzájárulása szerint továbbíthatóak. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok megkereshetnek személyes adataival kapcsolatosan, amely esetben az adatokat ki kell szolgáltatni a hivatalos eljárások céljára. Törekszem az adatközlést ezen esetekben az elégségesre korlátozni. Az adóbevallás elkészítéséhez bevont könyvelő a klinikai anyaghoz nem férhet hozzá, csak a számlázással kapcsolatos adatokba tekinthet be, és őt is köti a szakmai titoktartás, mint adatkezelőt.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

 1. a) hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.

Kérésére az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátom. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítok fel.

 1. b) helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

 1. c) törléshez való jog

Törlöm az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezeltem; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Rám vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

 1. d) az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzam az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatai pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. c) Nekem már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Én jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 5. e) a személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása

Nem reklámozok az Ön részére, ilyen célból nem is kérem és nem is kezelem adatait.

 1. f) adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. g) tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Jogorvoslati lehetőség

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérem, keressen a pszichologus@kiss-anna.hu elérhetőségen. Panaszát kivizsgálom, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatom a vizsgálat eredményéről és az általam megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410